کلایمر روف کار

دارای قابلیت حرکت افقی بر روی ریل یا بتون در بام

مزایا


سیستم درام هویست

سیستم درام هویست چندلایه موتور محرک کلایمر جهت حرکت عمودی سبد در نما می باشد که امکان اتصال چندین 6،4 یا 8 رشته سیم بکسل را بدون محدودیت ارتفاع با ظرفیت دلخواه بصورت ایمن با اتصال سیستمهای ایمنی نظیر قطع و پارگی سیم بکسل ،افزایش سرعت سبد و فرود دستی در صورت مشکل برق، فراهم می آورد.

کنترل سبد با انتقال جریان و یا بی سیم

سیم بکسلهای منحصر به فرد دارای هسته مرکزی امکان انتقال نیروی برق به سبد و فرامین کنترلی فراهم می نماید و یا کنترل داخل سبد می تواند از نوع رادیویی بی سیم باشد

سبد پانتوگراف یا نفوذ به داخل

وجود سیستم درام هویست با تلفیق بازوهای کلایمراین امکان را به دستگاه می دهد که به سبد های نفوذ کننده به داخل و زوایای نما متصل شده امکان دسترسی به نماهای پسچسده را فراهم آورد.

تنها راه حل برای آسمان خراشها


کلایمر روف کار بدلیل مزایای منحصر بفرد آن در 70 درصد ساختمانهای بالای 100 متر و 90 % آسمان خراشهای بالای 200 متر دنیا نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است .آنچه در استفاده از این ماشین مهم است لزوم رعایت استاندارد یا نصب ملزومات استفاده از این ماشینها قبل از تکمیل نما است.

برمک صدری
قایم مقام گروه ایران کلایمر

انواع کلایمر روف کار


2

دوبازو

کلایمر روف کار دوبازو دارای درام هویست یا سبد موتوردار قابل استفاده در نماهای ساده دارای قابلیت حرکت افقی بر ریل یا بتون .

skyr5

تک بازو

 کلایمر روف کار تک بازو دارای درام هویست یا سبد موتور دار قابل استفاده در نماهای ساده یا دارای زوایای هندسی  با قابلیت چرخش بدنه و تاج نگهدارنده سبد ،حرکت افقی یا شیبدار در بام 

SKT

بازوی تلسکوپی

کلایمر روف کار با بازوی تلسکوپی با قابلیت باز شدن  بازوها امکان دسترسی به نماهای پیچیده هنگام محدودیت حرکتی یا عدم تطابق در بام را فراهم می آورد دارای قابلیت حرکت افقی و چرخش دورانی حول محور ستون می باشد

ستون تلسکوپی

کلایمر روف کار با ستون تلسکوپی در جاییکه پنهان ماندن ماشین از دید مهم باشد با قابلیت کم کردن ارتفاع ماشین آن را در حالت پارک قرار می دهد که می تواند به صورت هیدرولیک یا آکاردیونی باشد.

scp

سبد پانتوگراف ثابت یا هیدرولیک

سبد پانتوگراف ثابت یا هیدرولیک قابل استفاده با انواع بازو کلایمر روف کار امکان نفوذ به داخل را در مدل ثابت با تغییر هیدرولیکی بازو و در مدل هیدرولیکی با باز شدن سبد متصل به بازوی ثابت تا حداکثر نفوذ 4 متر فراهم می آورد. 

recess1

سبد پانتوگراف تلسکوپی

کلایمر روف کار تلسکوپی با قابلیت اتصال به سبد نفوذ کننده به داخل تلسکوپی هنگامی کاربرد دارد که نما بیش از 4 متر از امتداد خط عمود عقب نشینی کرده باشد این سبد ها تا نفوذ حداکثر 10 متر و تنها با رعایت اصول استاندارد قابل استفاده می باشد.