Date: 31 اکتبر 2018
Cat:

در کلایمرهای traction hoist بدلیل لزوم استفاده کابر از فرود دستی اظطراری در صورت نیاز به فقط یک نفر نیروی کار از کلایمرهای تک موتور استفاده می شود لذا تمامی برندهای معتبر دارای کلایمر تک موتور می باشند که برای ارتفاع زیر 40 متر و حجم کار کم مورد استفاده قرار می گیرد.