Date: 31 اکتبر 2018
Cat:

در کلایمرهای traction hoistبدلیل لزوم فرود دستی در مواقع اضطراری در سبد دو موتوره حداقل دو نفر نیروی کار باید وجود داشته باشدSkyPI