Date: 26 آوریل 2016
Cat: کلایمر اسپایدر

کلایمر اسپایدر 18 متری هیبرید با ابعاد جمع شده بسیار کوچک ۱.۹۵ *۰.۸ متر از درب ورودی هر مجتمع ای عبور خواهد کردlift2spw1